NUOVO IBAN LICEO TEDONE

banca 

 

 

 

 

 

c/c BANCARIO INTESA SAN PAOLO

fiale di Ruvo di Puglia 

IBAN: IT 24 K 03069 41653 100000046018

intestato a: LICEO SCIENTIFICO "O. TEDONE"

                   Ruvo di Puglia

 

c/c POSTALE : N. 19713700

intestato a: LICEO SCIENTIFICO "O. TEDONE"

                   Ruvo di Puglia

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter